Forum Index > Open Source > Nginx + php + mysql

#0 by SEAD (Power User) (0 mesaje) at 2010-12-04 15:48:07 (428 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Am cautat rezolvare si nu gasesc nicaieri(p/u Linux am gasit)

Din cite eu am inteles /nginx/html/pma/ trebuie sa fie mapa unde sunt scripturile deci ceva de genul /nginx/html

am experimentat mai multe feluri, aveti vreo ideie ?

nginx.conf (o mica parte )
#
location ~ \.php$ {
root html;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /nginx/html/pma/$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
}

Stau pe Windows, ce sa pun in loc de fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /nginx/html/pma/$fastcgi_script_name; ca sa nu mai apara No input file specified.?

precizez am cautat pe google ;;;


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte

1
<< Precedenta      Următoarea >>

#1 by SEAD (Power User) (0 mesaje) at 2010-12-04 18:00:15 (428 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Am rezolvat

rezultatul final :)


#user  nobody;
worker_processes  1;

#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
#error_log  logs/error.log  info;

#pid        logs/nginx.pid;


events {
    worker_connections  1024;
}


http {
    include      mime.types;
    default_type  application/octet-stream;

    #log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
    #                  '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
    #                  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

    #access_log  logs/access.log  main;

    sendfile        on;
    #tcp_nopush    on;

    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;

    #gzip  on;

    server {
        listen      80;
        server_name  localhost;

        charset UTF-8;

        #access_log  logs/host.access.log  main;

        location / {
            root  html;
            index  index.html index.htm index.php;
        }

        #error_page  404              /404.html;

        # redirect server error pages to the static page /50x.html
        #
        error_page  500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root  html;
        }

        # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
        #
        #location ~ \.php$ {
        #    proxy_pass  http://127.0.0.1;
        #}

        # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
        #
        location ~ \.php$ {
            root          html;
            fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
            fastcgi_index  index.php;
            fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
            include        fastcgi_params;
        }

        # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
        # concurs with nginx's one
        #
        #location ~ /\.ht {
        #    deny  all;
        #}
    }


    # another virtual host using mix of IP-, name-, and port-based configuration
    #
    #server {
    #    listen      8000;
    #    listen      somename:8080;
    #    server_name  somename  alias  another.alias;

    #    location / {
    #        root  html;
    #        index  index.html index.htm;
    #    }
    #}


    # HTTPS server
    #
    #server {
    #    listen      443;
    #    server_name  localhost;

    #    ssl                  on;
    #    ssl_certificate      cert.pem;
    #    ssl_certificate_key  cert.key;

    #    ssl_session_timeout  5m;

    #    ssl_protocols  SSLv2 SSLv3 TLSv1;
    #    ssl_ciphers  ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP;
    #    ssl_prefer_server_ciphers  on;

    #    location / {
    #        root  html;
    #        index  index.html index.htm;
    #    }
    #}

}


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte

1
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Open Source > Nginx + php + mysql

Această temă este închisă. Nu puteţi posta mesaje noi.


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.